Covid-19

Protivirová opatření Mateřské školy Cvrček Strážkovice

Opatření a doporučení dle nařízení MŠMT

Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020 na základě požadavků MŠMT a zřizovatele - obce Strážkovice.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Na děti i doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (nevztahuje se na členy společné domácnosti).

Příchod a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (nevztahuje se na členy společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Měření tělesné teploty po příchodu žáka bude provedeno bezkontaktním teploměrem.

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou (zejména předání a vyzvednutí dítěte).
 • Roušky v prostorách školy děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy.
 • Rukavice nejsou pro běžné činnosti nutné.
 • Škola má ve spolupráci se zřizovatelem zajištěné dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5-ti minut).
 • Vnitřní prostory, povrchy, předměty a vybavení je dezinfikováno několikrát denně dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou.
 • Na pokyn zřizovatele je mimo běžnou dezinfekci povrchů a předmětů použit generátor ozónu 1x denně po odchodu žáků s následným vyvětráním.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně omýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Vnitřní prostory, povrchy, předměty a vybavení je dezinfikováno několikrát denně dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou.
 • Časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5-ti minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Rámcová pravidla pro školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Zpracováno dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydané dne 30.04.2020 a dle požadavků zřizovatele - obce Strážkovice s platností od 01.05.2020.