Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Volby konané ve dnech 02.10. - 03.10.2020

Výsledky voleb:

za volební okrsek

za kraj


Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Volby konané ve dnech 07.10. - 08.10.2016

Výsledky voleb:

za volební okrsek

za kraj