Komise ochrany přírody a životního prostředí

Kácení dřevin

Informace

Správní úkony týkající se kácení stromů a keřů rostoucích mimo les (dále jen kácení dřevin) jsou přeneseným výkonem státní správy dle § 75 odst. 2 zákona o ochraně přírody a § 7 odst. 2 a § 61 zákona o obcích. Proto je k těmto úkonům příslušný výhradně obecní úřad.

Kácení dřevin s povolením

Povolení ke kácení dřevin se vydává ve správním řízení rozhodnutím. Kácení se povoluje na žádost vlastníka pozemku (popřípadě na žádost nájemce a zároveň se souhlasem vlastníka) a pokácet dřevinu lze jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. 

V některých případech musí být záměr (kácení dřevin) oznámen jinému správnímu úřadu (nejčastěji obecní úřad obce s rozšířenou působností), který může vydat správní rozhodnutí stanovující podmínky pro kácení, popřípadě může kácení zakázat.
Jedná se o tyto případy:
Kácení dřevin ve významném krajinném prvku (VKP) (§ 3 odst. 1 písmeno b) zákona o ochraně přírody a § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody)
Kácení dřevin na pozemcích sousedících s koryty vodních toků (§ 51 odst. 2 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
Kácení dřevin ve zvláště chráněných územích (§ 38 zákona o ochraně přírody)
Kácení zvláště chráněných druhů dřevin (§ 48 zákona  o ochraně přírody)
Kácení památných stromů (§ 46 zákona o ochraně přírody)
Kácení na území evropsky významných lokalit - součást soustavy Natury 2000 (§ 45a až 45d zákona o ochraně přírody)

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, datum narození a adresu žadatele (právnická osoba místo data narození uvede identifikační číslo - IČ), další známé účastníky řízení
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (výpis a snímek z katastru nemovitostí – KN),
 • specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů,
 • situačního zákres (mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z KN),
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti.

Kácení se povoluje zejména na dobu vegetačního klidu (přibližně od 1. listopadu do 31. března).

Teprve 15 dnů od doručení poslednímu účastníku řízení a pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá, nabývá rozhodnutí právní moci.

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les je v příloze

Kácení dřevin bez povolení a oznámení

Bez povolení (či oznámení) lze kácet dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, pokud
 • je pozemek fyzickou osobou využíván a zároveň
 • obvod kmene stromu má ve výšce 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo souvislý keřový porost plochu menší než 40 m2 a zároveň
 • se nejedná o dřevinu ve VKP nebo strom zvláště chráněný či památný

Předběžné oznámení

Obecní úřad o kácení nerozhoduje, ale kácení musí být obecnímu úřadu předem oznamováno v těchto případech:

 • kácení z důvodů pěstebních (obnova či výchovná probírka porostů),
 • kácení z důvodů zdravotních pokud je kácení výkonem oprávnění dle zvláštních předpisů (zde je třeba dbát o to, jestli je káceno v rozsahu, v němž to zvláštní zákon dovoluje). Jedná se např. o zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (úplné znění vyhlášeno pod č. 35/2001 Sb.), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích apod.

Oznámení se provede písemně nejméně 15. dnů před kácením. Oznámení musí mít stejné náležitosti jako by šlo o žádost o kácení dřevin 

Následné oznámení

Obecní úřad povolení ke kácení nevydává a kácení je mu oznamováno následně v případě, že stavem dřeviny je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu. Kácení je třeba obecnímu úřadu oznámit do 15. dnů ode dne provedení kácení. (Bezprostředním ohrožením života a zdraví se míní především zcela zjevné nebezpečí pádu stromu v zastavěných lokalitách nebo při komunikacích) (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody)

 

Seznam zvláště chráněných druhů dřevin
 
1. druhy kriticky ohrožené:
jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica
lýkovec vonný - Daphne cneorum
mandloň nízká - Amygdalus nana
muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica
plamének celolistý - Clematis integrifolia
vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides
vrba bylinná - Salix herbacea
vrba černající - Salix myrsinifolia
vrba dvoubarvá - Salix bicolor
vrba laponská - Salix lapponum
 
2. druhy silně ohrožené:
bříza zakrslá - Betula nana
jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina
ostružiník moruška - Rubus chamaemorus
tis červený - Taxus baccata
vrba velkolistá - Salix appendiculata
 
3. druhy ohrožené:
dřín obecný - Cornus mas
dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens
kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis
plamének přímý - Clematis recta
vrba plazivá - Salix repens
vřesovec pleťový - Erica herbacea
zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus

 

Legislativa:

 • Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-kaceni.pdf 149.8 Kb