Sbor dobrovolných hasičů Strážkovice

Sbor dobrovolných hasičů Strážkovice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka,

Sbor dobrovolných hasičů Strážkovice

IČ: 650 49 403

Strážkovice 95

37401 Trhové Sviny

Kontakt: starosta SDH - Pavel Kolář - 606 729 376
             velitel SDH - Jan Dvořák - 724 912 354
             vedoucí žáků SDH - Iveta Máchová - 608 654 294

 

Vznik požárnické jednoty

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážkovicích měl zajímavý počátek. Obvykle totiž bývá prvotním krokem samotné založení sboru. Nicméně podle Pamětní knihy obce Strážkovice, byla nejprve „v měsíci červnu 1898 zakoupena čtyřkolová stříkačka …, s třemi díly hadic (100metrů), s dvěma koncovými rourami, pěti hubicemi a jednou konévkou na olej“. Ustavující schůze se konala až 24. července 1898 a tím byl položen pomyslný základní kámen sboru. V tu dobu tvořilo dobrovolný spolek 35 členů, z nichž bylo čtyřiadvacet aktivních a jedenáct přispívajících. Za historicky prvního starostu byl zvolen Jan Valenta a velitelem jmenován Václav Horký. 
 

Kulturní a prospěšná činnost sboru

Strážkovický hasičský sbor dostál nejednou své užitečnosti při likvidaci, v té době četných požárů, ať už v přilehlých obcích či lesích. Poprvé ve strážkovické historii vyrazili hasiči ve stejnokrojích 6. července 1919 na oslavu k uctění památky upálení Mistra Jana Husa. Již od téhož roku organizovali dobrovolní hasiči svůj vlastní ples obvykle v hostinci u Fackenbergů. Dobrovolní hasiči ve Strážkovicích byli vskutku kulturně činní, neboť „Každého roku v zájmu udržení starých zvyků, pořádá tradiční třídenní masopust s jihočeskou koledou, posvícenskou taneční zábavu s pěknou hodinkou a jeden ples.“ Na členských schůzích se občas vyskytly jako kulturní vložky různé přednášky, například v roce 1936, kdy pan řídící učitel Pánek vedl přednášku o protiplynové a protiletadlové obraně obyvatelstva. Nicméně v době okupace byly veškeré společenské akce zakázány.
 

Vybavenost sboru

Čtyřicet let od založení sboru, tj. v roce 1938 si strážkovický hasičský sbor zmodernizoval dosavadní vybavení a zakoupil motorovou stříkačku na dvoukolovém podvozku v hodnotě 23 000 Kč. Další důležitý moment nastal až v roce 1955, kdy byl hasičské jednotě přidělen nákladní vůz Tatra 803 pro přepravu členů, se kterým se strážkovičtí dobrovolní hasiči rozloučili v roce 1983, kdy jim Okresní požární inspekce přidělila vůz nový. V roce 1960, se sbor dočkal nové požární budovy, jejíž vznik byl dílem dobrovolníků. Dosavadní požární dům byl umístěn poblíž kovárny a později podlehl demolici. Stavba požární budovy započala v roce 1957 a zcela byla dokončena až v roce 1961. Dobrovolní pracovníci si během stavby odpracovali celkem 2 337 neplacených hodin. V témže roce byl horní rybník přeměněn (kdysi na návsi bývaly rybníky dva) na vodní nádrž, která měla sloužit jednotě požární ochrany, jak zněl tehdejší oficiální název sboru dobrovolných hasičů. Další důležitou událostí bylo předání požární zbrojnice národním výborem 29.7.1962. „Této události se zúčastnili zástupci krajského a okresního výboru požární ochrany, zástupci požární inspekce a patnáct požárních sborů.“  V roce 1964 spojili opět dobrovolní hasiči své síly a postavili stožár na sušení hadic a na požární dům byla namontována siréna.
 

Družstva sboru

V knize pamětí a v kronice lze vyčíst několik zápisů o úspěšnosti družstev v obvodních soutěžích, zejména pak družstev mužů a žáků. Tým žen vznikl až čtyřicet let po založení jednoty (tj. v roce 1938), ale o jeho úspěších nejsou vedeny nebo zachovány záznamy. 
 

Z minulosti do současnosti

V posledních deseti letech se sbor dobrovolných hasičů rozrostl o zástupce mladších generací, kteří spolu se stávajícími členy tvoří celkem pět družstev (ženy starší, mladší, dorostenky, muži starší a mladší), která reprezentují obec většinou na dvou soutěžích ročně. 
Od roku 1938 byl dobrovolným hasičům k tréninku vyhrazen prostor pod školní zahradou. V současné době probíhají cvičení na silnici před hostincem, ale sbor usiluje o vhodnější pozemek, který by v blízké budoucnosti mohl sloužit i k obnovení hasičských soutěží v obci, zejména pak těch dětských, neboť k 1.1.2013 byl obnoven hasičský kroužek pro děti od pěti do patnácti let. Kroužek je rozdělen na „mladší“ (6-10let) a „starší“ (11-15let). Děti jsou momentálně nejaktivnějšími členy celého sboru. Během roku se zúčastnily nejméně pěti dvojbojů a závodu požárnické všestrannosti. Zároveň se snaží zapojit do kulturních akcí obce. 
Hasičská zbrojnice sídlí stále ještě v bývalé budově obecního úřadu a to pouze z toho důvodu, že zatím není řešení, kam umístit požární vozidlo. Ovšem členové sboru našli již zázemí v nové multifunkční budově bývalé školy. 
Vybavení, kterým hasičský sbor disponuje, je zastaralé, ale s trochou trpělivosti a snahy krok za krokem dosáhneme inovace a vylepšení dle představ nás všech.