Evidence obyvatel

Evidence obyvatel - Ohlašovna trvalého pobytu

Co je třeba pro kladné vyřízení žádosti

Kdo může žádat

  • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • Zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

  • Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • Předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • Předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
  • Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku Kč 50,-. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

Vydání potvrzení o přidělení čísla popisného a orientačního na nově postavené domy

  • K tomuto potvrzení je třeba doložit
  • Kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
  • Snímek katastrální mapy

Ohlašovna pobytu vydá výpis obyvatel z domu na základě předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu o vlastnictví a písemné žádosti vlastníka. Správní poplatek za jednu stránku je 50,- Kč.

Ohlašovna pobytu na základě písemné žádosti obyvateli staršímu 15 let poskytne údaje vedené v informačním systému k jeho osobě. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, žádá jeho zákonný zástupce. Správní poplatek ve výši 50,- Kč je splatný předem.