Podané žádosti 2018

Intenzifikace čistírny odpadních vod Strážkovice

Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství

Intenzifikace čistírny odpadních vod Strážkovice

Dotační program: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizací II

Název projektu: "Strážkovice-intenzifikace čistírny odpadních vod"

Podání žádosti: 14.03.2018

Realizace: do 30.09.2022

  • Celkové náklady:          8.201.000,- Kč
  • Dotace:                          4.192.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:         4.009.000,- Kč

Popis projektu: V současné době je ČOV na hranici své účinnosti a není možné napojit nové občany na kanalizaci. ČOV sestává z odlehčovací komory na nátoku, hrubého předčištění v podobě betonového žlabu s hrubými a jemnými ručně stíranými česlemi, biologické jednotky VHS II/K a dočišťovacího biologického rybníku s kapacitou 270 EO. Stavba řeší intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v obci Strážkovice na výhledové napojení 490 EO. Intenzifikace bude řešena novou odlehčovací komorou na nátoku, dále bude provedeno zúžení betonového česlicového žlabu a osazení nových česlí. Konec žlabu bude stavebně upraven tak, aby mohl v případě výhledového rozšíření ČOV o další aktivační nádrž. Na dno stávající nádrže budou osazeny aerační elementy. Nádrž tak bude změněna na nitrifikační aktivaci. Součástí úpravy bude i osazení nového odtokového žlabu. Za aktivační nádrží bude osazena dosazovací nádrž, která bude zajišťovat separaci znečištění v podobě usaditelného kalu a odtok vyčištěné vody z ČOV. Za odtokem z dosazovací nádrže bude umístěn měrný objekt pro měření množství vypouštěných odpadních vod. V prostoru ČOV bude umístěn provozní objekt v podobě obytné buňky. Stávající dočišťovací biologický rybník bude zachován pouze jako rybniční nádrž bez čistící funkce na ČOV.

Cíl projektu: Intenzifikace ČOV s výhledovým napojením 490 EO ze současných 270 EO, změna systému čištění odpadních vod a umístění měrného objektu pro měření množství vypouštěných odpadních vod.