Podané žádosti 2018

Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice

Poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra

Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice

 

Dotační program MV: Dotace pro jednotky SDH obcí

Název projektu: "Výstavba požární zbrojnice Strážkovice"

Podání žádosti MV: 29.06.2018

Realizace: do 30.06.2021

  • Celkové náklady:          8.717.042,49 Kč
  • Dotace MV:                    4.344.824,71 Kč
  • Spoluúčast obce:         4.372.217,78 Kč

Popis projektu: stávající požární zbrojnice se nachází ve zchátralém původním objektu obecního úřadu. V této původní požární zbrojnici nevyhovuje umístění techniky dle příl. č. 4 k vyhl. 247/2001 Sb. a vnitřní prostory nejsou v souladu s ČSN 73 5710. Vzhledem k velmi omezeným prostorám zde není možno garážovat veškerou požární techniku, která musí být z tohoto důvodu garážována v soukromých prostorách. Rekonstrukce objektu stávající požární zbrojnice na požadovaný stav a parametry vyhovující ČSN 73 5710 požární zbrojnice není možná vzhledem k původnímu použitému konstrukčnímu systému a rozměrovým parametrům objektu. Proto se obec Strážkovice rozhodla zajistit nové prostory požární zbrojnice, pro tyto účely využije volné nevyužité prostory ve stávající polyfunkční budově KD obce Strážkovice. Řešený objekt má vhodné příjezdové parametry přímo v centru obce po stávající obslužné komunikaci.

Cíl projektu: zajistit plně funční hasičskou zbrojnici pro JSDH Strážkovice a tím umožnit v souladu se stanovenými normami pečovat o majetek, určený pro výkon činnosti JSDH a naplnit pravé poslání JSDH při ochraně obecného a společného majetku a lidských životů. Prostory nově vybudované požární zbrojnice budou plně v souladu s ČSN 73 5710.